Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

evvka
3591 d509
Reposted frommisterpeter misterpeter viakiks kiks
9216 fcf1 500
Reposted fromimaddgine imaddgine vialaazy laazy
evvka
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea vialaazy laazy
evvka
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viadzony dzony
evvka
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viasunshines4me sunshines4me

February 04 2015

evvka
 a przez miasto co wieczór przemyka jak cień
 a im dalej tym głębiej wbija się cierń
potem tańczy na tęczy i płacze przez sen
by swe życie wyjaśnić jakiś nadać mu cel
— Jacek Stęszewski
Reposted frombubsoon bubsoon

January 31 2015

evvka

January 27 2015

evvka
evvka
1605 4e43 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viarzadkakupka rzadkakupka
evvka
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viadol-blathanna dol-blathanna
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viadol-blathanna dol-blathanna
evvka
3757 234d
Reposted frompeasorela peasorela viamybodyisacage mybodyisacage
8565 5ceb 500
evvka
2877 2bb9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazimnepalce zimnepalce
evvka
evvka
4021 1242 500
Mr. Grey I love you <3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
evvka
8057 2e29
Reposted fromunr-eal unr-eal viazimnepalce zimnepalce

January 21 2015

6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viabubsoon bubsoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl